27.2 C
İstanbul
Salı, 20 Temmuz 2021

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi

Benzer Haberler

Eralp Yalçın
Ekonomi Yazarı
TBMM

Kanuna nazaran, Kültür ve Gezim Bakanlığınca uygun görülen kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri yada gezim merkezlerinde, {özel sektör} katılımıyla “gezim hizmetleri yönetim birlikleri” kurulacak.

“Gezim merkezleri”, kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri haricinde kalmakla beraber bu bölgelerin niteliğini taşıyan, gezim hareketleri ve faaliyetleri açısından ilk olarak geliştirilmesinde kamu yararı bulunan orman nitelikli olanlar dahil, Gömü taşınmazları ile tescili mümkün olan devletin yargı ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkisi ve sınırları, Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve duyuru edilen alanları tanımlayacak.

Kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri ile gezim merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler getirilecek. Buna nazaran ülkenin naturel, zamanı, arkeolojik ve sosyokültürel gezim değerleri ile gezim potansiyeli dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda, devlet yardımları hakkında kararda kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen kural dışı, muafiyet ve teşvik hükümleri, gezim merkezleri hakkında da uygulanacak.

Kültür ve Gezim Bakanlığınca uygun görülen kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgelerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunmasının, geliştirilmesinin, toplumsal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin {özel sektör} iş birliği ile sağlanması amacıyla Bakanlık tarafınca, adına tahsis yapılanların katılımıyla gezim hizmetleri yönetim birlikleri kurulmasında Bakanlık yetkili olacak.

Konaklama ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi

Gezim sektöründe, Turizmi Teşvik Kanunu ve öteki mevzuatta yer edinen teşvik tedbirleri ile kural dışı, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Gezim Bakanlığından gezim yatırımı belgesi yada gezim işletmesi belgesi alınması zorunluluğu getirilecek.

Belgeli yatırımların, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde tamamlanarak işletmeye açılması mecburi olacak sadece bu süre Bakanlıkça uzatılabilecek.

Yetkili yönetim tarafınca iş yeri açma ve emek verme ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan gezim işletmesi belgesi almaları mecburi olacak.

Bakanlık tarafınca gezim işletmesi belgesi iptal edilen konaklama işletmelerinin iptal kararının bildiri tarihinden itibaren 1 yıl içinde tekrardan gezim işletmesi belgesi almaları mecburi hale getirilecek.

Kamu kurum yada müesseselerinin misafirhaneleri, vilayetlerevi ve orduevleri için Bakanlıktan gezim belgesi alınması mecburi olmayacak.

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, iş yeri açma ve emek verme ruhsatı almalarını takiben 7 gün içinde gezim işletmesi belgesi almak için Bakanlığa müracaat yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda var ise belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde gidererek gezim işletmesi belgesi almaları mecburi olacak.

Bakanlık tarafınca gezim işletmesi belgesi iptal edilen plaj işletmelerinin, iptal işleminin bildiri tarihinden itibaren 30 gün içinde gezim işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getirilecek.

Gezim işletmesi belgesi alamayan işletmelerin faaliyetlerine son verilecek

Belirtilen süreler içinde gezim işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve emek verme ruhsatı, Bakanlıkça meydana getirilen bildirim üstüne yetkili yönetim tarafınca 1 ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Tahsisli kamu taşınmazları üstünde yer edinen tesisler için tahsis koşulları uygulanacak.

Kültür ve Gezim Bakanlığınca, gezim sektörünün kalkınmasını ve planlı ve kontrollü şekilde gelişimini sağlamak için toplumsal ve teknik altyapı hizmetlerinin karşılanması için kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgesi ile gezim merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin tür yada kullanım sonucu değişikliği ile kapasite artışı durumlarında yatırımcıdan toplumsal, teknik ve benzeri altyapıya katılım oranı istenecek.

Lüks kampçılığın yasal altyapısı oluşturulacak

Kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgelerinde ve gezim merkezlerinde devletin yargı ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu yararı doğrultusunda korunmasına yada kullanılmasına katkıda bulunacak, parasız girişli günübirlik tesis yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.

Lüks kampçılık gezim türünün yasal altyapısı oluşturulacak ve kontrollü gelişimi sağlanacak. Bu kapsamda Kıyı Kanunu’na uygun olmak kaydıyla, yerleşim tasarım ve yönetim planı ile koşulları belirlenen, naturel çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, lüzumlu güvenlik tedbirleri alınan iyi donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan geçici lüks çadır tesisleri yapılması amacıyla kiralama yapılabilecek. Tesis kapsamında yapılacak her türlü birim, temelsiz ahşap platform üstüne, mümkün olan minimum müdahaleyle, çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak ve naturel ekosisteme uygun yapılacak.

Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve gezim işletmesi belgesi almayan tesisler işletmeye açılamayacak.

Bakanlıktan gezim işletmesi belgesi alınmasının arkasından başka bir işleme gerek kalmaksızın 15 gün içinde bu tesisler için iş yeri açma ve emek verme ruhsatı verilecek. Sözleşmelerine aykırı olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan tesislerin kira sözleşmeleri feshedilecek ve taşınmazın tahliyesi sağlanacak.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun’a nazaran, Kültür ve Gezim Bakanlığı, kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri ve gezim merkezleri içinde her ölçekteki planları halletmeye, yaptırmaya, resen onaylamaya ve tadil etmeye yetkili olacak.

Kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri ve gezim merkezleri içinde yer edinen korunan alanlarda her ölçekteki plan teklifleri yalnız Kültür ve Gezim Bakanlığına sunulacak. İlgili kurul, kurum ve müessese görüşleri doğrultusunda Kültür ve Gezim Bakanlığınca incelenerek uygun görülen planlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek. Bu planlar, Kültür ve Gezim Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili doğa varlıklarını koruma bölge komisyon sonucu da dahil en geç 6 ay içinde sonuçlandırılacak.

Bu alanlarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca plan hazırlanması yada hazırlattırılması durumunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacak onamaya esas olmak suretiyle Kültür ve Gezim Bakanlığının uygun görüşü alınacak.

Kapadokya Alanı Hakkında Kanun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Zamanı Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun ve Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalan alanlar ile Boğaziçi Kanunu’nda öngörünüm bölgesi olarak belirlenen alanlar, hususi çevre koruma bölgeleri ve özelleştirme kapsam ve programına alınan alanlar bu fıkra kapsamı haricinde olacak.

Kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri ve gezim merkezlerinde Kültür ve Gezim Bakanlığınca yapılacak alt yapı ve planlama işlemlerine esas olmak suretiyle öteki kamu kurum ve kuruluşlarından istenilen data, belge ve görüş 1 ay içinde verilecek. Bu süre sonunda istenilen data, belge ve görüşün verilmemesi durumunda ilgili iş ve işlemler Kültür ve Gezim Bakanlığınca resen tesis edilebilecek.

Kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri ve gezim merkezlerinde öteki kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak satış, bedelsiz devir, trampa, sınırı olan ayni hak tesisi, tahsis, kiralama, sınır ilanı ve değişikliği işlemleri ile çevresel tesir yaratacak alt yapı ve üst yapı projelerinden ilkin Kültür ve Gezim Bakanlığının pozitif yönde görüşünün alınması lüzumlu olacak.

Gezim merkezleri ve kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgelerinde onaylanacak alt ölçekli planlar ile belirlenecek gezim tesis alanı kullanımları için yatak kapasitesi belirlenmesi esas olacak.

Kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri ve gezim merkezlerinde, özelleştirme kapsam ve programına alma işlemlerinden ilkin Kültür ve Gezim Bakanlığına data verilecek.

Kamu taşınmazlarının gezim amaçlı kullanılmak suretiyle Kültür ve Gezim Bakanlığına tahsisi süresi uzatılıyor
Kamu taşınmazlarının gezim amaçlı kullanılmak suretiyle Kültür ve Gezim Bakanlığına tahsisi süresi, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi için 2 aydan 3 aya çıkarılacak.

Mera, yaylak ve kışlaklar; ot bedeli taşınmazın yatırımcıya tahsisi aşamasında yatırımcı tarafınca karşılanmak kaydıyla, Mera Kanunu hükümlerine nazaran tahsis amacı değiştirilerek, yalnız gezim amaçlı kullanılacağına ilişkin şerhli olarak Gömü adına tapuya tescil edilecek ve tescili müteakip Kültür ve Gezim Bakanlığına tahsis edilecek.

Kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri ve gezim merkezleri ile bu bölge ve merkezlerin haricinde olmakla beraber denize kıyısı olan ilçelerde, Ulusal Parklar Kanunu gereğince tespit ve duyuru edilen yerlerde, ilgili bakanlıkça belirlenen ve üstünde konaklama tesisi bulunan yada konaklama tesisi yapılması uygun görülen alanları yatırımcılara tahsis etmeye yalnız Kültür ve Gezim Bakanlığı yetkili olacak. Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması ve işletilmesi amacıyla yapılacak kiralamalar hariç, ilgili kurumlarca konaklama içeren tesis yapılması amacıyla kiralama yada tahsis yapılamayacak, izin verilemeyecek.

Kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri ve gezim merkezlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygun görülen yat limanlarının yapılması amacıyla yatırımcılara taşınmaz tahsis etmeye Kültür ve Gezim Bakanlığı yetkili olacak.

Belgeli yatırım ve işletmelerin gezim amaçlı kullanımının devamı kaydıyla tümünün devredilmesi yada kiraya verilmesi durumunda, devir yada kiralama öncesinde Kültür ve Gezim Bakanlığına data verilmesi mecburi olacak. Tahsisli kamu taşınmazında yer edinen belgeye mevzu tesisler için tahsis koşulları ek olarak uygulanacak.

Belgeli işletmeler, ülke turizminin göstergelerinin belirlenmesinde kullanılacak verileri belirlenen sürelerde Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.

Belgeli yatırım ve işletmelerin, Bakanlıkça istenilen data ve belgeleri, verilen süre içinde sağlamak mevzusunda yükümlülüğü bulunacak.

Kültür ve Gezim Bakanlığı, göreviyle ilgili işlemlerin tebliği için gerçek ve tüzel kişilere elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu getirmeye ve bu adresin alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınacak.

Belgeli işletmeler Türkiye Gezim Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’a nazaran gezim payının ödenmesine ilişkin belgeyi 15 gün içinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ibraz etmekle yükümlü olacak. Bu belgelerin tesis mahallinde yapılacak denetimlerde de ibrazı mecburi olacak.

Deniz turizmi tesisleri işletmeciliği

Gerçek ve tüzel kişiler, Kültür ve Gezim Bakanlığından belge almak koşuluyla deniz turizmi tesisleri işletmeciliği yapabilecekler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafınca faaliyetine ilişkin ilk kere izin verilen deniz turizmi tesisleri işletmelerinin, bu izni aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan gezim işletmesi belgesi almaları mecburi olacak.

Bakanlık tarafınca gezim işletmesi belgesi iptal edilen deniz turizmi tesisi işletmelerinin, iptal kararının bildiri tarihinden itibaren 1 yıl içinde tekrardan belge almaları mecburi olacak.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafınca, gezim amaçlı sportif etkinlik işletmeciliğine ve ticari faaliyetine esas olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenmiş belgeleri haiz olmak kaydıyla deniz turizmi araçları işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan belge alınması lüzumlu olacak.

Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçları ile gezim amaçlı sportif etkinlik işletmeleri, Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelikte belirtilen amaçlar haricinde faaliyette bulunamayacaklar.

İstanbul’da etkinlik gösteren ve ilgili idareler tarafınca yolcu taşımacılığı yapmak suretiyle yetkilendirilen deniz araçları, Bakanlıkça belirlenecek şartları taşımaları kaydıyla ve belirlenecek karşılık üstünden belge düzenlenmek suretiyle gezinsel seyahat amaçlı kullanılabilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun ile Kültür ve Gezim Bakanlığınca ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağlamış olduğu değerlendirilen ve boyları 39 metre üstünde olan yabancı bayraklı yatların Türk karasularında etkinlik göstermelerine ve seyrine ilişkin usul, esaslar belirleniyor, Türk bayraklı yatların işletilmesine ve kiralanmasına ilişkin düzenleme yapılıyor.

Buna nazaran, yabancı bayraklı seyahat, spor, eğlence amaçlı hususi yatlar, seyahat, bakım, onarım, kızaklama yada kışlamak amacıyla Türkiye’de beş yıla kadar kalabilecek. Bu süre yönetmelikte belirtilen esaslara nazaran Bakanlıkça beş yıl daha uzatılabilecek.

Türk bayraklı yatlar, sahipleri yada sahiplerinden kiralayan işletenleri tarafınca Bakanlıktan belge alınmak suretiyle seyahat, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak suretiyle Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilebilecek. Bu şekilde belge sahibi tarafınca kiraya verilen yatların kiracıları tarafınca ticari amaçla kullanımı yasak olacak.

Bakanlıkça ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağlamış olduğu değerlendirilen ve boyları 39 metrenin üstünde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında etkinlik göstermelerine ve seyrine her yıl belirlenen toplumsal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı oranı alınması suretiyle aynı takvim yılını geçmeyecek şekilde geçici süreli olarak Bakanlıkça izin verilebilecek. İzin sonunda tekrardan süre verilmemiş ve Türk karasularından ayrılmayan yatlar hakkında Gümrük Kanunu hükümleri uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen denize elverişlilik belgesinde kapasitesi 12’den fazla olan deniz turizmi araçları, yolcuların ölümünden yada yaralanmalarından doğabilecek sorumluluklarına karşı sigorta yaptırmakla yükümlü olacak. Mecburi sigorta bedelinin tavanı her kaza için şahıs başına 250.000 Hususi Çekme Hakkı’ndan azca olamayacak. Şartları yerine getirmeyenlerin yola çıkmasına izin verilmeyecek.

Denetim yetkisi

Belge talebinde bulunan işletmelerin belgelendirilmesine esas denetimleri, belgeli yatırım ve işletmelerin niteliklerine ilişkin denetimleri ve işletmeleri sınıflandırma yetkisi Kültür ve Gezim Bakanlığına ilişik olacak. Bakanlık, gerek görmesi durumunda denetim yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla valilik vasıtasıyla da kullanabilecek.

Kültür ve Gezim Bakanlığı, Türkiye Gezim Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile iş birliği halinde, ülke turizminin internasyonal standartlarda geliştirilmesi, gezim faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, ülke gezim ürünlerinin internasyonal alanda tanıtılması ve pazarlanmasına katkı sağlaması amacıyla, yetki verilecek Türk Akreditasyon Kurumundan akredite ve internasyonal faaliyette bulunan denetim firmaları vesilesiyle sertifika programları uygulayabilecek.

Denetim firmalarının nitelikleri, belirlenme ilkeleri, görevleri, yetkileri ile gerçeğe aykırı tespitler için uygulanacak usul ve esaslar Kültür ve Gezim Bakanlığı tarafınca belirlenecek.

Kültür ve Gezim Bakanlığı taşra teşkilatına yetki devri yapılması durumunda, para cezalarının, denetim yetkisi verilenler, Bakanlık kontrolörleri ve Bakan tarafınca yetkilendirilen kamu görevlilerince atama edilecek.

Gezim payının ödenmemesine yaptırım

Düzenlemeyle, Türkiye Gezim Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’a nazaran gezim oranı ödemekle yükümlü olan belge sahibine bu ödemeye ilişkin belgenin (ödendi belgesi ya da ciro elde edilmeyen döneme ilişkin boş bildiri) süresi içinde Kültür ve Gezim Bakanlığına ibraz edilmemesi yada meydana getirilen denetimlerde sunulmaması halinde uygulanacak yaptırım belirleniyor.

Buna nazaran, gezim yatırım ve işletmelerinin yönetim ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti, tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması, tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, poster, broşür ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması halinde Kültür ve Gezim Bakanlığınca uyarıda bulunulacak.

Belgeli işletmeler yada gezi acenteleri tarafınca gezim payının ödenmesine ilişkin belgenin 15 gün içinde Bakanlığa ibraz edilmemesi yada yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde de uyarıda bulunulacak.

Gezim yatırım ve işletmelerinin yönetim ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti durumunda, uyarmayla beraber eksikliğin niteliği ve tesisin bulunmuş olduğu bölge dikkate alınarak eksikliğin giderilmesi için 6 ayı geçmemek suretiyle süre verilecek.

Tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması, tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, poster, broşür ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması durumlarında ise eksikliğin giderilmesi için 30 gün süre verilecek.

Gezim işletmesi belgesi bulunan işletmelere, salgın hastalık durumunda, Kültür ve Gezim Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde 13 bin 500 lira para cezası, bir yıl içinde her tespitinde ise bundan önceki cezanın iki katı tutarında para cezası uygulanacak. Usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen sertifika programları çerçevesinde sertifikaların alınmaması halinde 13 bin 500 lira yönetimsel para cezası verilecek.

Uyarmayı takiben verilecek 15 günlük süre içinde gezim payının ödenmesine ilişkin belgenin ibraz edilmemesi halinde 13 bin 500 lira yönetimsel para cezası uygulanacak.

Deniz turizmi tesislerinin, süresi içinde gezim işletmesi belgesi almaması halinde 20 bin lira yönetimsel para cezası uygulanacak.

Rahat konaklama gezim işletmesi belgeli tesislerin; tür, derslik yada kapasite değişikliği sebebiyle tesisin gezim yatırım yada gezim işletmesi belgesinin tekrardan düzenlenmesine karşın yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, meydana getirilen denetim ya da sınıflandırma emek vermesi sonucunda niteliklerin mühim seviyede kaybedilmiş bulunduğunun tespit edilmesi, işletmelerde sertifika programları çerçevesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen sertifikaların olmaması, Bakanlıkça verilecek otuz günlük süre içinde sertifika alınmaması durumlarında belge iptali yaptırımı yerine, ilk tespitte 13 bin 500 lira para cezası verilecek. Bir yıl içinde her tespitinde ise bundan önceki cezanın iki katı tutarında para cezası uygulanacak.

Gezim belgesinde belirtilen belge sahibinin ya da işletmecinin değişmesi halinde Bakanlıkça verilen sürede uygun evrakın sunulmaması yada belge sahibi değişikliğinin uygun görülmesine karşın yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, eksikliklerin giderilmesi için tekrardan verilecek süre 30 gün olacak.

Gezim payının ödenmesine ilişkin belgenin art arda üç bildiri döneminde Bakanlığa ibraz edilmemesi halinde, 27 bin lira yönetimsel para cezası uygulanacak ve 15 gün süreyle faaliyeti durdurulacak.

İkinci eksiklikte 15 gün etkinlik durdurma

Bakanlıkça belirlenen sertifikaları olmaması durumunda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi sebebiyle yönetimsel yaptırım uygulanmış işletmelerde, 1 yıl içinde ikinci kez eksiklik tespit edilmesi halinde 15 gün süre ile işletme faaliyeti durdurulacak.

Bakanlıkça belirlenen koşullara aykırı faaliyette bulunan gezim amaçlı sportif etkinlik iznine haiz olan işletmeler ve deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür, kapasiteye aykırı faaliyette bulunan işletmelerin faaliyetleri, bu kabahatlerini bir yıl içinde ikinci kere işlemesi halinde 10 gün, üçüncü kere işlenmesi halinde ise 1 ay süre ile durdurulacak. Aynı kabahatlerin dördüncü kere işlenmesi halinde ise işletmenin belgesi iptal edilecek.

Gezim işletmesi belgesi almadığı için 20 bin lira para cezasına çarptırılan deniz turizmi tesislerinin, cezanın uygulanmasına müteakip bir yıl içinde belge almaması halinde 40 bin lira para cezası uygulanacak. Dört ve beş yıldızlı oteller ile dört ve beş yıldızlı dinlence köyleri, hususi tesis, butik oteller ve kruvaziyer liman ile yat limanları hariç öteki işletmeler için belirlenen para cezaları yarısı oranında uygulanacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun’a nazaran, kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri ile gezim merkezleri içinde bulunan ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin belirlenen usul ve esaslardan faydalanan belgeli gezim tesislerinin, belirlenen asgari tür ve sınıflarda kısmi gezim işletmesi belgesi yada gezim işletmesi belgesi alamaması durumunda gezim belgesi iptal edilebilecek.

İşletmelerde, sertifika programları çerçevesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen sertifikaların olmaması ve Bakanlıkça verilecek 30 günlük süre içinde sertifika alınmaması durumunda da gezim belgesi iptal edilebilecek. İdari yaptırım uygulanmış işletmelerde aynı fıkralar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde de gezim belgesinin iptaline karar verilecek.

Gezim yatırım belgesinde belirtilen işletmeye açılma süresi sona ermeden süre uzatımı yada gezim işletmesi belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuruda bulunulmaması yada süre uzatımı talebinde bulunulmakla beraber verilen sürelerde belge düzenlenmesine ilişkin yükümlülüklerin tamamlanmaması halinde gezim yatırım belgesi iptal edilmiş sayılacak.

Belirlenen asgari tür ve sınıflarda kısmi gezim işletmesi belgesi yada gezim işletmesi belgesi alamayan tesislerin gezim belgelerinin iptal edilmesi durumunda yetkili yönetim tarafınca bir ay içinde iş yeri açma ve emek verme ruhsatları da iptal edilebilecek.

Orman Genel Müdürlüğü kiralama yapılabilecek

Kültür ve Gezim Bakanlığının mesire yerlerini tahsis etme yetkisi, kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri ile gezim merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin haricinde olmakla beraber denize kıyısı olan ilçeleri kapsayacak şekilde tekrardan belirleniyor.

Buna nazaran, ormanlık alanlar üstünde bulunan ve Orman Genel Müdürlüğü durağan(durgun) kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri ile gezim merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin haricinde olmakla beraber denize kıyısı olan ilçelerde, içinde her tür ve kapasitede konaklama tesisi bulunan mesire yerlerini tahsis etmeye, gelirleri Orman Genel Müdürlüğüne ilişik olmak suretiyle Kültür ve Gezim Bakanlığı yetkili olacak. Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması amacıyla ilgili mevzuatı uyarınca Orman Genel Müdürlüğü tarafınca da kiralama yapılabilecek.

İlgili idaresinden alınmış iş yeri açma ve emek verme ruhsatı ile faaliyette bulunan ve gezim işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, kanun teklifi yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde rahat konaklama gezim işletmesi belgesi verilecek.

Aynı süre içinde gezim işletmesi belgesi alan konaklama tesislerinin rahat konaklama gezim işletmesi belgesi alması mecburi olmayacak.

Rahat konaklama gezim işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamayacak. Bu tesislerin, işyeri açma ve emek verme ruhsatı Bakanlıkça meydana getirilen bildirim üstüne yetkili yönetim tarafınca bir ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Faaliyette bulunan konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerine, düzenlemenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren bir ay içinde gezim işletmesi belgesi almak için Kültür ve Gezim Bakanlığına başvuruda bulunmaları halinde gezim işletmesi belgesi verilecek. Bu süre içinde başvuruda bulunmayan ve Bakanlıkça yapılacak denetim sonucunda belirlenen kriterleri taşımadığı yada sonradan kaybetmiş olduğu anlaşılan işletmelerin belgeleri iptal edilecek. Belgesi iptal edilen işletmelerin, yetkili yönetim tarafınca 1 ay içinde iş yeri açma ve emek verme ruhsatı iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Daha ilkin Kültür ve Gezim Bakanlığından belge almadan faaliyetine devam eden deniz turizmi tesislerinin, düzenlemenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren 3 yıl içinde gezim işletmesi belgesi almaları mecburi olacak. Bu süre sonunda belge alamamaları durumunda, 20 bin lira yönetimsel para cezası uygulanacak.

Kazanılmış haklar korunacak

Kanunla, daha ilkin mevzuatı uyarınca orman sayılan alanlar ve ulusal parklar üstünde gezim yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla Ziraat ve Orman Bakanlığınca düzenlenen sözleşmelerin, müracaat üstüne ve Kültür ve Gezim Bakanlığınca tekrardan sözleşme düzenlenmek suretiyle devralınması, bu şekilde devralınan sözleşmeler uyarınca mevzuatı gereğince ormanlık alanlar ve ulusal parklarda ilgili idareler tarafınca hususi bütçesine gelir kaydedilen yada döner ana para geliri olarak alınan tutarların bu idarelerce eğitim edilmesine devam edilmesi, diğerlerinin ise genel bütçe geliri olarak kaydedilmesi öngörülüyor.

Ulusal Parklar Kanunu gereğince tespit ve duyuru edilen yerlerde yapılacak tahsis işlemlerine ilişkin düzenlemeler dikkate alınarak Ziraat ve Orman Bakanlığınca kanunun yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin üstünde konaklama tesisi yapılması amacıyla ihalesi yapılmış yada sözleşmeye bağlanmış bölgeler hakkında, sözleşme süresi süresince ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak ve kazanılmış haklar korunacak.

Daha ilkin Ziraat ve Orman Bakanlığınca verilen izinler ve meydana getirilen kiralamalar uyarınca Ziraat ve Orman Bakanlığı döner sermayesine gelir kaydedilen bedellerin tahsiline döner ana para tarafınca devam edilecek. Gelirleri Ziraat ve Orman Bakanlığı döner sermayesine kaydedilen bu yerlerin, sözleşme süresi sonunda Kültür ve Gezim Bakanlığınca tekrardan tahsis edilmesi durumunda da bedeller Ziraat ve Orman Bakanlığı döner sermayesi tarafınca eğitim edilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun’a nazaran, orman sayılan alanlarda, 15 Mayıs 2008’den ilkin kati tahsisi yapılmış gezim yatırımları için tahsis edilmiş olduğu tarihte yürürlükteki yapılaşmaya esas inşaat hakkı, tahsis süresi sonuna kadar kullanılabilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin Kültür ve Gezim Bakanlığı tarafınca meydana getirilen parasız girişli günübirlik tesis ile altyapı yatırımları için ağaçlandırma ve bakım bedeli ile orman köylüleri kalkındırma geliri eğitim edilmeyecek, var ise eğitim edilmiş olanlar iade edilmeyecek.

Kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri ile gezim merkezleri içinde yer edinen korunan alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca ihale edilerek yaptırılmaya başlanılmış plan ve plan değişiklikleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına öteki kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce sunulmuş plan ve plan değişikliklerine ilişkin iş ve işlemler, kamu kaynaklarının boşa tüketilmemesini teminen Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tamamlanacak.

Genel bütçe ve hususi bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık yada stajyerlikte geçen süreler dahil minimum 5 yıl vazife yapmış olanlar ile aynı sürede vazife yapmış olmak kaydıyla daha ilkin bu unvanları ihraz etmiş olanlar arasından, yapılacak yazılı ve/yada sözlü imtihan sonucunda başarı göstermiş olanlar, Kültür ve Gezim Bakanlığı bünyesinde 31 Aralık 2021 evveliyatına kadar durumlarına uygun kontrolör yada başkontrolör kadrolarına naklen atanabilecek. Bu şekilde atananların sayısı 40’ı geçemeyecek.

Kanunla, Harçlar Kanunu’na bağlı “II-Liman işlemleri” başlıklı bölümünde de değişikliğe gidiliyor. Mevzuat uyarınca halihazırda düzenlenmediği anlaşılan hususi yat kayıt belgeleri yerine, Kültür ve Gezim Bakanlığınca ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağlamış olduğu değerlendirilen ve boyları 39 metrenin üstünde olan yabancı bayraklı ticari yatlara, Türk kara sularında etkinlik göstermeleri için Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında verilecek izin belgelerinden harç alınacak.

Buna nazaran, boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan 200 bin lira, boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan 300 bin lira, boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan 400 bin lira harç alınacak. Belgenin yenilenmesi ve süresinin uzatılması esnasında da aynı oranda harç alınacak.

Jeotermal Kaynaklar ve Organik Mineralli Sular Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle orman alanları, Gömü’nin hususi mülkiyetinde yada devletin yargı ve tasarrufu altındaki taşınmazlarda, gezim tesisi yapılması amacıyla kiralama yapılamayacak, irtifak hakkı tesis edilemeyecek ve kullanma izni verilemeyecek. Bu yerlerin gezim amaçlı yatırımlara tahsisi, Turizmi Teşvik Kanunu hükümlerine nazaran, münhasıran Kültür ve Gezim Bakanlığınca yürütülecek.

Yürürlük tarihinden ilkin, kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgeleri ile gezim merkezlerinde olup tutum hakkı Kültür ve Gezim Bakanlığına verilen taşınmazlar üstünde alınmış arama ruhsatları, ruhsatı veren yönetim tarafınca iptal edilecek. Bu durumda ruhsat ve yatırım giderleri, iptal tarihindeki gerçek karşılığı üstünden hesaplanarak Kültür ve Gezim Bakanlığı bütçesinden ödenecek.

İşletme ruhsatlarına bağlı olarak edinilmiş kaynak ve irtifak hakları, gezim yatırımlarını gerçekleştirmek suretiyle, Kültür ve Gezim Bakanlığınca kamulaştırılacak. Kamulaştırma bedeli, meydana getirilen harcamaların güncel kıymeti ile sınırı olan olacak. Bu durumda işletme ruhsatı ile bu ruhsata bağlı yatırım ve faaliyetlere ilişkin izin ve kiralamalar yönetim tarafınca iptal edilecek.

Bu kapsamda yatırımcının her türlü gideri ile haklarının ödenmesinde barış usulü öncelikli olarak uygulanacak. Barış usulünün yerine getirilmesi için Kültür ve Gezim Bakanlığı komisyon kurmaya ve lüzumlu her türlü iş ve işlemi halletmeye yetkili olacak. Bu maddede yargı bulunmayan hallerde Kamulaştırma Kanunu’nda belirtilen satın alma usulü, niteliğine uygun düşmüş olduğu seviyede barış usulü hakkında kıyasen uygulanacak.

Öte taraftan, daha ilkin tespit ve duyuru edilen gezim bölgelerinin, gezim alanları ve gezim merkezlerinin, kültür ve gezim koruma ve gelişim bölgesi statüsü kazanmasına ilişkin madde tekliften çıkarıldı.

Yunus Emre Vakfının Mütevelli Heyeti üyeleriyle ilgili değişim de düzenlemeden çıkarıldı.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girin!
Buraya adınızı girin

Son Gelişmeler

Benzer Haberler