‘Vergi ve iktisat paketi’ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

0
0
‘Vergi ve ekonomi paketi’ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
TBMM

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, Hazineye Ilişik Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Kıymet Vergisi Kanununda Değişim Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklife gore, reklam yasağı sonucu verilmiş olmasına karşın reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam eden gelir vergisi mükelleflerinin vergi matrahının hesaplanmasında, bu harcamaları gider olarak kabul edilmeyecek.

Bir yada birden fazla hususi sıhhat kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten diş hekimleri ve hekimler, özgür meslek erbabı olarak kabul edilecek ve kazançları özgür meslek kazancı hükümlerine gore vergilendirilecek.

Vergi daireleri tarafınca düzenlenen ve imzalanması ihtiyaç duyulan belgelerin, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi yada onaylanması durumunda belgeler vergi dairesi tarafınca imzalanmış, mühürlenmiş yada onaylanmış sayılacak.

Vergi kaçakçılığı suçuna ceza artırımı

Vergi kanunlarına gore tutulan defter ve kayıtlar üstünde hile ve tahrif edenler ve yanıltıcı belge düzenleyenler ile alakalı hapis cezasının üst sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkacak.

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, düzmece olarak düzenleyenler için öngörülen cezanın 5 senelik üst sınırı 8 yıl olacak.

Gömü ve Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, bakanlıkla anlaşması olmadığı halde basanlar yada bilerek kullananlara, ödeme kaydedici cihazlara müdahale ederek satışlara ilişkin belgelerin kayıt alınmasına engel olanlara ve ilgili kurumlara elektronik ortamda iletilmesi ihtiyaç duyulan belge, data yada verilerin iletilmesini önleyen yada bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebep olanlara verilecek cezanın üst sınırı da 5 yıldan 8 yıla çıkarılacak.

Bu fiillerle vergi kaybı tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde yargı verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek. Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza, yarı oranında indirilecek.

Ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması yada başvurulmuşsa vazgeçilmesi gerekecek.

Bu suçların birden fazla takvim yılı yada vergilendirme periyodu içinde aynı kabahat işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde ceza, dörtte birden dörtte üç oranına kadar artırılabilecek.

Bu suçların başka bir şahıs tarafınca işlendiğinin yada başka bir kişiyle beraber gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda kamu davası açılması için rapor düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartı aranmayacak.

Muhtar ücretlerinde artış

Gezi acentalarının 2022 senelik aidatlarının hesaplanmasında 2022 yılı için tespit ve duyuru edilen tekrardan değerleme oranının yüzde 50’si dikkate alınacak.

Muhtarlara 14.750 gösterge rakamının işyar aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan oranda verilen aylık ödeneğin net tutarının, net asgari ücret tutarının altında kalması halinde aradaki fark, ödenek için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde herhangi bir vergi ve kesintiye doğal olarak tutulmaksızın ek olarak ödenecek.

Anayasa Mahkemesi tarafınca iptal edilen 27 Temmuz 2020 tarihindeki ve 65 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bazı üniversitelere ihdas edilen kadrolar, tekrardan ihdas edilecek.

Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler, emek verme yada oturma izni alarak 6 aydan daha çok yurt haricinde yaşayan Türk vatandaşları ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da sürekli temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara meydana getirilen konut yada iş yeri teslimlerinde, Katma Kıymet Vergisi’nden kural dışı tutulmak için bir senelik elde tutma şartı 3 yıla çıkarılacak.

İmalat endüstri ve turizmde yatırım teşvik sahibi mükelleflerinin vergi müstesnası 2025’e uzatılıyor

İmalat endüstri ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere, belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31 Aralık 2025 geçmişine kadar KDV’den müstesna olacak.

Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de yapım eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer edinen mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 geçmişine kadar KDV’ye doğal olarak olmayacak.

İmalat endüstri ile turizme yönelik inşaat işleriyle elektrik motorlu taşıtlarla ilgili yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faiziyle beraber öğrenim edilecek. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını yada cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği zamanı takip eden takvim yılının başından itibaren geçerli olacak.

Bu kapsamda meydana getirilen hizmetler sebebiyle yüklenilen vergiler, vergiye doğal olarak işlemler üstünden hesaplanan vergiden indirilecek. İndirim kanalıyla telafi edilemeyen vergiler, kural dışı kapsamında işlem meydana getiren mükellefin talebi üstüne iade edilecek.

Gömü taşınmazlarının rayiç karşılık üstünden direkt satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Hazineye Ilişik Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Kıymet Vergisi Kanununda Değişim Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne gore, yapı kayıt belgesi alınan yapıların üstünde bulunmuş olduğu Gömü taşınmazlarının satışına ilişkin müracaat süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.

Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20, minimum yarısının ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Taksitli satışlarda satış bedelinin minimum yüzde 10’u peşin ödenecek, kalan karşılık ise 5 yıla kadar taksitlendirilecek. Taksit tutarlarına kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak. Elde edilmiş gelirlerin yüzde 25’i Bakanlığın dönüşüm projeleri hususi hesabına gelir olarak kaydedilecek. Kalanı ise genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Gömü taşınmazlarının rayiç karşılık üstünden direkt satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde 20 indirim uygulanacak.

Ticari faaliyetlerde kullanılmak suretiyle kiraya verilen taşınmazlar Devlet İhale Kanunu’nda yer edinen hükümler çerçevesinde ihale kanalıyla satışa mevzu edilebilecek. İhalenin yapıldığı tarihte minimum 3 yıl süreyle taşınmazları sözleşmeye dayalı olarak kullanan kiracılar, öncelikli olarak satın alma hakkına haiz olacak.

Gömü taşınmazlarının, Devlet İhale Kanunu ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a gore meydana getirilen satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

Üstünde yapılanma olan ve yapı sahipleri ile bunların kanuni yada akdi haleflerine satılmak suretiyle belediyelere devredilen taşınmazların satılmasında satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20, minimum yarısının ödenmesi halinde yüzde 10 indirime gidilecek.

Bu kapsamda yapı sahipleri ile bunların kanuni yada akdi haleflerine, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacak satışlarda da bu hükümler uygulanacak.

Gömü taşınmazlarının kiralanması

Teklifle, gömü taşınmazları üstünde tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde, irtifak hakkı yada kullanma izni bedellerine ilave olarak alınacak kazanç paylarına ilişkin düzenlemeye gidiliyor. Buna gore, toplam senelik kazanç, işletmenin, tek seviye muhasebe sistemindeki gelir tablosunda yer edinen net satışlar, iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilmiş temettü gelirleri hariç olmak suretiyle öteki faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ile olağandışı gelir ve karların toplamı üstünden tespit edilecek.

İrtifak hakkı kurulan yada kullanma izni verilen Gömü taşınmazı üstünde bulunan tesisin tamamının yada bir kısmının hak lehtarınca üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde, hak lehtarından brüt kiranın yüzde 1’i, kiracıdan/kiracılardan ise tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam senelik kazançtan hak lehtarına ödenen kira bedeli düşüldükten sonrasında kalan meblağ üstünden yüzde 1 oranında ek olarak hisse alınacak.

Kiracılardan alınamayan kazanç payları hak lehtarından alınacak. Yürütülen faaliyetin niteliği gereği senelik kazancının tespit edilememesi durumunda hak lehtarından cari yıl irtifak hakkı yada kullanma izni bedeli, kiracılardan ise hak lehtarına ödenen cari yıl kira bedeli üstünden yüzde 20 hisse alınacak.

İmar planı bulunmayan yada bayındır planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ilişkin ziraat arazileri, 31 Aralık 2019’dan ilkin minimum 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam etmiş olduğu Gömü ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kullanıcılarına, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üstünden 10 yıla kadar direkt kiralanabilecek.

Yöresel idarelere ve toplumsal güvenlik kurumlarına ilişkin konutların satışından elde edilmiş gelirler hariç olmak suretiyle 2022 ve 2023 yıllarında ihalesi meydana getirilen kamu konutları satışından elde edilmiş gelirler genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Üstünde yerleşim yeri bulunmuş olduğu nedeni öne sürülerek orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Gömü adına tescil edilen taşınmazlar, 2/B alanlarındaki taşınmazların satışına ilişkin hükümlerle ölçme edilerek hak sahiplerine direkt satılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Hazineye Ilişik Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Kıymet Vergisi Kanununda Değişim Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne gore, taşıma kanalıyla eğitime erişim kapsamındaki hizmet alımlarında ek fiyat farkı geliyor.

Buna gore Kamu İhale Kanunu’na gore imzalanan talebe taşıma ve öğle yemeği hizmet alımlarına ilişkin sözleşmeler ile öğle yemeği hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin 1 Ocak 2022 ile 30 Haziran 2022 tarihleri içinde meydana gelen kısımları için, sözleşmede/protokolde fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin yargı bulunmaması kaydıyla ek fiyat farkı verilebilecek.

Ek fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin esas ve usuller Kamu İhale Kurumunun görüşü üstüne Ulusal Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.

Cumhurbaşkanlığı ofisleri, kimlik paylaşımı sisteminde yer edinen verilerin paylaşımında katılma oranı ödemesinden muaf tutulacak.

Gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıklarına muafiyet

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle, yatırım fonlarından elde edilmiş kar paylarına ilave olarak katılma paylarının fona iadesi suretiyle elde edilmiş kazançlar kural dışı kapsamına alınacak. Bu payların dönem sonu değerlenmesinden kazanç oluşması halinde ise bu kazançlar da kural dışı olarak değerlendirilecek.

Ek olarak, bu kanuna eklenen hükümle gayrimenkul yatırım fonları yada ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden kural dışı edilecek.

Altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yönelik olarak kural dışı uygulamasının mevcut halinde, yalnız iki yıldan uzun süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ile aynı süreyle haiz oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların yüzde 75’lik kısmı kurumlar vergisinden kural dışı edilecek.

İnternet Ortamında Meydana getirilen Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yöntemiyle İşlenen Suçlarla Savaşım Edilmesi Hakkında Kanun’da meydana getirilen düzenlemeyle, hakkında reklam yasağı sonucu verilmiş olmasına karşın bunlara reklam vermeye devam eden kurumlar vergisi mükelleflerinin bu harcamaları, vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul edilmeyecek.

Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için kurumlar vergisi oranı yüzde 25’e çıkarılacak.

Çiftçilerin aciz vesikasına bağlanan kredi borçları

Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatiflerine olan borcu devam eden tarımsal üreticiler ve kefillerden kati aciz vesikasına bağlanan alacak, faiz yürütülmeksizin takip edilecek ve meydana getirilen tahsilat, tahsilatın yapıldığı ayı izleyen ayın ilk haftası içinde Gömü’nin hesabına aktarılacak.

Alacakların aciz vesikasına bağlandığı tarihten düzenlemenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihe kadar Ziraat Bankası ve Ziraat Kredi Kooperatifleri tarafınca aciz vesikasına bağlanan meblağ haricinde öğrenim edilmeyen faizlerle ilgili olarak Gömü’ye ödeme yükümlülüğü bulunmayacak. Bu düzenleme tahsilatı meydana getirilen borçlarla ilgili olarak iade isteme hakkı doğurmayacak.

Vergi bilinci, uyarıcı ve eğitici yayınlar arasına girecek

Teklifle, radyo ve televizyonlarda ayda minimum 90 dakika süreyle meydana getirilen uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına ekonomideki kayıt dışılığın azaltılması ve önlenmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve vergi bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi, yerleştirilmesi, farkındalığın artırılması ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi şeklinde mevzular eklenecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında sual hazırlamak suretiyle görevlendirilen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile Ulusal Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere yapılmakta olan ve süresi 31 Aralık 2021’de sonlanmış olan ek ödeme uygulaması 31 Aralık 2024 geçmişine kadar uzatılacak.

Tapuda Gömü adına tescil edilen taşınmazların hak sahiplerine satışı

Üstünde yerleşim yeri bulunmuş olduğu nedeni öne sürülerek orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Gömü adına tescil edilen taşınmazların kadastrosu yapılacak. Kadastro raporunun beyanlar hanesindeki bilgiler tapu kütüğünün beyanlar hanesine de aynen aktarılarak hak sahipliği belirlenecek. Bu taşınmazlar, 2/B alanlarında kalan taşınmazların satışına ilişkin hükümlerle ölçme edilerek hak sahiplerine direkt satılacak.

Teklifle, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri ve tutum finansman şirketlerinin, usul ve esasları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek şekilde, data sistemleri vasıtasıyla gerçekleştireceği işlemler ya da alacağı hizmetler şube açma, teşkilatlanma ve acentelik verme yasağının kapsamına girmeyecek.

Tasfiye edilen tutum finansman şirketlerindeki sözleşmeler

Teklifle, tasfiye edilen tutum finansman şirketlerinin tutum periyodu müşterilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Tasfiye edilen şirketlerin halihazırdaki masa mal varlıklarının söz mevzusu tutum tutarlarını ödemekte yetersiz olması ve şirketlerde kaynak açığı bulunması sebebiyle, tutum periyodu müşterilerinin mağdur olacağı değerlendirilerek; varlıkları yükümlülüklerini karşılamayan tutum finansman şirketlerinin, tutum dönemindeki müşterilerine ilişkin tutum finansman sözleşmeleri, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tutum Finansman Şirketleri Kanunu’na intibak sürecindeki ve/yada intibak sürecini tamamlayarak etkinlik izni verilen tutum finansman şirketlerine devredilecek.

Devredilen sözleşmelerle beraber müşterilere iade edilecek tutum tutarları Tutum Mevduatı Sigorta Fonu vasıtasıyla şirketlere nakden ödenecek.

Yapılacak sözleşme devirlerine ilişkin tutum tutarlarının tespitinde, devreden firmanın kayıt ve belgeleri esas alınacak. Devir kapsamına, hukuki süreci devam edenler hariç olmak suretiyle, devreden firmanın tutum dönemindeki tüm tutum finansman sözleşmeleri dahil olacak.

Tutum finansman sözleşmesi, devredilen satın alan tarafınca devralan şirkete sözleşme fesih talebinde bulunulması halinde, ilgili tutum finansman sözleşmesi, devreden şirkete iade edilecek. İade edilen tutum finansman sözleşmesine ilişkin tutum tutarı tasfiye masası tarafınca sıra cetveline doğal olarak olmaksızın bir ay içinde müşteriye nakden ve defaten ödenecek.

Sözleşmesini devralan şirkette devam ettirmek isteyen müşterinin tutum tutarı, devralan firmanın talebi üstüne tasfiye masası tarafınca devralan şirkete mutabakat tarihinden itibaren bir ay içinde nakden ve defaten ödenecek. Tasfiye masası tarafınca devralan şirkete ödenecek meblağ, müşterinin devreden şirkete ödemiş olduğu tutum tutarı ile sınırı olan olacak.

Devralan şirket ile yeni tutum finansman sözleşmesi imzalayan müşterilere karşılık yapılabilmesi için, yeni sözleşmenin imzalandığı tarihte sözleşme tutarının yüzde 40’ı kadar tutum yapılmış olması ve tutum ödemesi meydana getirilen sürenin, toplam sözleşme süresinin beşte ikisine ulaşmış olması mecburi olacak.

2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ilişkin ziraat arazilerinin satışına ilişkin, süresi içinde müracaat yapmayanların müracaat ve ödeme süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Hazineye Ilişik Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Kıymet Vergisi Kanunu’nda Değişim Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne gore, OHAL kapsamında kapatılan yada Hazineye devredilen kurum ve kuruluşların her türlü göç eder ve taşınmazlarının devir işlemlerine ilişkin tedbirler belirleniyor.

Muhteşem Hal Kapsamında Alınması Ihtiyaç duyulan Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’da meydana getirilen değişiklikle, devralınan varlıklardan nakit ve öteki hazır değerler emanet, öteki varlıklar ise nazım hesaplarda izlenecek. Nazım hesaplarda izlenen varlıklardan elden çıkarılanların tutarı ile elden çıkarılmayanların rayiç bedeli tespit edilerek, ilgili varlık hesapları karşılığında emanet hesaplarına alınacak.

Ödenmesine karar verilen borçlar bu emanetlerden ödenerek kalan nakit tutarlar bütçeye gelir kaydedilecek. Nakit dışı öteki tutarlar ise ilgili hesaplara alınacak.

Borçların ödenmesinde, çeşidine bakılmaksızın 500 lirayı geçmeyen borçlar, işçi alacakları, rehinli alacaklar, belirtilen alacaklara girmeyen öteki alacaklar, enerji, yazışma ve su kullanımından meydana gelen alacaklar, kamu idarelerine ödenmesi ihtiyaç duyulan vergi, fotoğraf, harç, fon kesintisi, hisse şeklinde borçlar, çalışanların sigorta primleri şeklinde sıralama esas alınacak. Emanet tutarı, ilgili sıra içinde tüm alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse garamet sistemiyle paylaştırma yapılacak.

Kapatılan hususi öğretim kurum ve kuruluşları, kurs, dershane, talebe yurtları ve pansiyonlara ön ödeme yada peşin ödeme şeklinde kapatma tarihinden sonraki dönemler için ifa edilmiş olan tahsil ve barınma bedelleri, belirtilen sıraya doğal olarak tutulmaksızın iade edilecek.

2/B kapsamındaki taşınmazlar ile Hazineye ilişkin ziraat arazileriyle ilgili düzenleme

2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ilişkin ziraat arazilerinin satışına ilişkin, süresi içinde müracaat yapmayanların müracaat süresi, kendilerine meydana getirilen tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödeme süresi, taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.

Satış bedelleri, TÜİK’in her ay için belirlediği TÜFE toplamında artırılarak hesaplanacak.

Kamu mensubunun geçici görevlendirmelerinde konaklama gideri belli oranlarda artırılacak.

Teklifin muhtar ücretleriyle ilgili düzenlemesi 15 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak suretiyle, bazı üniversitelere kadro ihdasına ilişkin düzenlemesi 16 Mart 2022’den itibaren, finansal kuruluşlardan yüzde 25 kurumlar vergisi alınmasına yönelik düzenlemesi 2023 yılı vergilendirme periyodu kurum kazançlarına uygulanmak suretiyle düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren, ÖSYM’ye sual hazırlayan öğretim elemanları ve öğretmenlere ek ödeme uygulamasına ilişkin düzenleme bu yıl başından itibaren yürürlüğe girecek.

Teklifte önergeyle meydana getirilen değişimler

Komisyon’da kabul edilen önergelerle, öğretim elemanlarının ÖSYM’de başkan yardımcısı olarak görevlendirilmeleri durumunda emeklilik haklarında düzenleme meydana getiren 30. maddesi ile bir firmanın itibarını kırabilecek yada servetine zarar verebilecek aslı astarı olmayan haber yayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası getiren 34. maddesi teklif metninden çıkarıldı.

Kanun teklifinin geçici birinci maddesine iki yeni fıkra eklendi.

Buna gore, şahıslar adına kayıtlı olan sadece sonrasında Gömü adına orman sınırı dışına çıkarıldığı nedeni öne sürülerek tapuda Gömü adına tescil edilen taşınmazların hak sahiplerine iade edilmesine ilişkin tekrardan müracaat süresi verilecek. Öte taraftan taşınmazların kullanıcılarının ve kayıt maliklerinin değişik kişiler olmaları sebebiyle satın alma yada iade hakkından yararlanmayanlara da tekrardan müracaat hakkı tanınacak.

Bu kapsamda müracaat süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan Hazineye ilişkin taşınmazlardan, 30 Mart 2014’den ilkin üstünde yapılanma olanlar belediyelere devrediliyor, belediyeler tarafınca da yapı sahiplerine minimum yüzde 10’u peşin, 5 taksitle satılıyordu. Teklifle, sözleşmede belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler ile toplam taksit süresi içinde borcunun tamamını ödemeyenlerin ödeme süresi, vade tarihinden ödeme geçmişine kadar kanuni faiz uygulanmak suretiyle 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldı.

Kanun Teklifi’ne yeni bir madde ihdas edilerek, tutum finansman şirketlerinin tecim unvanları ile her türlü belge, duyuru ve reklamlarında “katılım” ibaresini kullanamayacaklarına ilişkin sınırlama kaldırıldı.

Görüşmelerden

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, iktidarları döneminde bütçedeki vergi oranının yüzde 50’den 90’lara çıktığını ve vergi toplama adına mühim mesafeler kaydedildiğini belirterek, şöyleki konuştu:

“Vergi reformu yapmamız icap ettiğini düşünüyorum. Karşıcılık de bunu dillendiremiyor. Burada yapılması ihtiyaç duyulan şu: Neticede nakit para kullanımını azaltarak, dijital olarak yada banka kanalıyla, bu yöntemlerle harcamayı teşvik etmek dolayısıyla her insanın kayıt içine alınması. Iyi mi ki bordrolu çalışanlardan 50 bin liraya kadar olan kazancı vergiden muaf tuttuysak, ailelerde de 50 bin liraya kadar muaf tutabiliriz. Bundan sonrasında ufak oranda başlayıp, yukarıda arttırabiliriz. Esas mühim olan köklü bir düzeltim yapmak.”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, “Komisyonun tozlu raflarında bekliyor. Niye yapmıyorsunuz?” diye sorması üstüne AK Parti’li Güneş, “Yapacağız” karşılığını verdi.

Komisyonda bir mağdur dinlendi

“Evim Mağdurları Platformu” Sözcüsü Tacettin Çataltepe, 2 Temmuz 2021’de tutum finansman faaliyeti yürüten 21 firmanın BDDK tarafınca tasfiye edildiğini anımsatarak, 7 Nisan 2021’de çıkan ilgili kanuna istinaden BDDK’nın bu firmaları denetleme altına aldığını, o tarihten itibaren bu firmalara üye kayıtlarının devam ettiğini söylemiş oldu.

Çataltepe, 54 bin ailenin mağdur bulunduğunu belirterek, “Bizim yapmış olduğumuz sözleşmelerin, aynen devralınmasını istiyoruz.” dedi.

BDDK Başkan Yardımcısı Murat Yönaç, TMSF’nin borçlarını gerçekleşme etmiş olduğu şirketlerden devralınan sözleşmelerin aynı şekilde devralan şirkete devredilmesinin söz mevzusu olamayacağını, bunun hakkaniyete uygun olmadığını söylemiş oldu.

Yönaç, yalnız intibak eden şirketlerin eski sözleşmelerin aynı şekilde devamının öngörüldüğünü açıkladı.

Tutum Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, 21 firmanın tasfiyesi için yaptıkları çalışmada gördükleri noksanlıklardan dolayı bu aşamaya gelindiğini belirterek, “Baktığımız süre 47 bin 389 mağdur var. 9 bini finansman döneminde evini otomobilini teslim almışlar. Bunların masadan alacakları 776 milyon. Burada peşin ödenen ücretler var. Bu ücretlerin zayi olmaması için de BDDK’nin intibak sürecinde onay vereceği firmaların devrine bu kanunla uygunluk alacağız. Sözleşmelerin aynen devam etmesi demek, sistemin genel hastalığını aynen devam ettirdiğimiz anlamına gelir.” değerlendirmesinde bulunmuş oldu.

YORUM YAZ

Yorumunuzu girin!
Buraya adınızı girin